सकाळी रंगलेला मारुबिहाग

मी शाळेत असतानाची गोष्ट आहे. आमचे एक नातेवाईक एका प्रतिथयश शाळेचे मुख्याध्यापक होते. वाचन उत्तम. विविध कलांबद्दल त्यांना चांगली महिती होती. जनसंपर्कही तेवढाच चांगला. भाषेवर उत्तम प्रभुत्व. अतिशय गोष्टीवेल्हाळ माणूस. त्यामुळे आम्ही मुले त्यांचा शब्द म्हणजे अगदी ब्रम्हवाक्य समजत असू. मोठया माणसांच्या गप्पांमध्येदेखिल ते काय बोलत आहेत हे कान देऊन ऐकत असू. 

एकदा मोठया माणसांमध्ये हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीताविषयी चर्चा चालू होती – कोणता राग कधी आळवावा याची. मुख्याध्यापक त्यांच्या सतार शिकणार्‍या होतकरू शेजार्‍याची गोष्ट सांगू लागले. यांच्या घरी एक मोठ्ठे गायक आले असतांना त्या शेजार्‍याने त्यांना बळेच सतार ऐकवण्याचा आग्रह धरला. सकाळचे आठ वाजले होते व तो मारुबिहागचे सूर छेडू लागला. त्या गायकांनी त्यास तेथेच थांबवले व अतिशय तुटकपणे म्हणाले, “रवीशंकर हा राग फक्त सायंकाळनंतर वाजवतात, तेंव्हा आपण हा राग ज्यावेळी सायंकाळनंतर वाजवण्यास शिकाल त्यावेळी मी ऐकण्यास येईन.” 

मला तेंव्हा त्या गायकांचा खूप राग आला. त्या शिकणार्‍याला जर सकाळचा रागच अजून शिकवला नसेल तर त्याने काय वाजवून दाखवावे? पण तात्पर्य पक्के डोक्यात बसले – प्रत्येक रागाच्या ठराविक वेळा असतात व ते राग तेंव्हाच गायचे वाजवायचे असतात. मारुबिहाग हा तर संध्याकाळनंतरच गायचा असतो नाहीतर गोहत्येपेक्षा मोठे पातक लागते असाही एक समज त्या लहान वयात झाला होता. (पण मग मध्यरात्रीचे राग हे गुरू मध्यरात्रीतच शिकवतात का, हा प्रश्न मात्र आजतागायत अनुत्तरीतच राहीला होता.) 

पुण्याच्या आमच्या इमारतीत सर्वच हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीतात जाणकार आहेत. यात काही आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही. नसते तरच आश्चर्य. वर्षानुवर्षे सवाई ऐकून कोणाचे कान तयार होणार नाहीत? पण आमच्या समोरच्या सदनिकेत एक काका रहातात. ते उत्तम गातात. नोकरी करीत असतांना अतिशय कष्ट घेऊन रियाज चालू ठेवला. हल्लीच सेवानिबृत्त झाले आहेत व आता पूर्णवेळ गाण्यास देत आहेत. त्यांचा आवाज कमावलेला व बुलंद आहे. रियाज़ करतांना मोकळ्या गळ्याने (म्हणजे full throated बरं का) गातात. व वारा वाहता राहण्यासाठी सदनिकेचे दार उघडेच ठेवतात. सोसायटीत सर्वांना ऐकू येतो त्यांचा रियाज व त्यांना प्रतिक्रियाही लगेच मिळतात. आमचा प्रत्येक दिवस त्यामुळे तोडी, भटीयार, ललत इ. च्या तालावर सुरु होतो व यमन, कल्याण, बागेश्री, भैरवीचे आलाप घेत रात्र सुरेल करीत लयास जातो. 

आज शनिवार. काल रात्री TV वर late night action movie पाहुन झोपी गेलो होतो. आज डोळे उघडता उघडता कानी काकांचे सूर पडले – “रसिया आओ ना sssss”. अरे ! हा तर मारुबिहाग. काका तब्बेतीत गात होते. आवाज छान लागला होता. म्हणजे रात्रच आहे. झोप लागली आहे असा भासच झाला वाटते. मग हा येव्हढा उजेड कसला? आडवे होतांना Tube light बंद करण्यास विसरलो असे वाटून ताडकन उठलो. पहातो तो खरच शनिवार उजाडला होता. आणी…..आणी काका मारुबिहागच गात होते. मला लगेच मुख्याध्यापकांचा वरचा प्रसंग आठवला. ते गायक आज येथे रहात असते तर काकांचे भविष्य काही खरे नव्हते असा विचार करून मनाशीच हासू आले. पण तरीही मारुबिहागची सकाळी सकाळी मझा घेत दात घासणे, चहा पिणे झाले. पेपर वाचता वाचता काकांचे मारुबिहाग आळवणे मध्येच कधी थांबले हे कळलेच नाही.

बाकी आटपता आटपता आठ वाजले आणी लाईट गेले. आता निदान अर्ध्या तासाची निश्चिंती म्हणून गाडी पुसण्यास बादली व फडके घेऊन खाली उतरलो. गाडीवर पाणी मारून होते न होते तेवढयात पाठीमागून काका लुंगी सावरत सावरत पिशवी घेऊन खाली उतरतांना दिसले. बहुतेक काकींनी वाण्याकडॆ धाडले असावे. अगदी राहवले नाही तेंव्हा म्हणालो, “काका राग मस्त जमला होता, मूड मस्त केलात – रसिया आओ ना – क्या बात है.” काका खूष झाले. मग अगदीच राहवले नाही तेंव्हा मनातील मळमळ मोकळी केली. “काका मारुबिहागच गात होतात ना? सकाळी कसा?” 

गेटपर्यंत पोहोचलेले काका एकदम थांबले व गर्रकन मागे फिरले. त्यांच्या चेहर्‍यावर एक प्रसन्न भाव होता. मला हुश्श वाटले. काकांना राग नव्हता आला. 

ते म्हणाले, “अरे तुला मारुबिहागची गम्मत सांगतो. अमुक अमुक घराण्यात तो असा गातात”……काकांनी गाऊन दाखविले. “पण माझे गुरू तो असा गात असत”……पुन्हा काकांचे गाणे सुरु. 

काय दृष्य होते ते. अर्ध्या चड्डीतला मी ओल्या फडक्याने गाडी पुसतोय. काका लुंगीत बाजुला उभे व रंगात येउन गात आहेत. तो देखिल मारुबिहाग. “रसिया आओ ना”. सकाळी सकाळी. हातात वाणसामानाची पिशवी घेऊन. 

पुढे ते म्हणाले, “काल रात्री काही केल्या माझे सूर गुरूंच्या शिकवणीप्रमाणे येत नव्हते. सूर डोळ्यांसमोर नाचत होते पण गळा काही साथ देत नव्हता. शेवटी अतिशय नाराज होऊन झोपलो. पण पहाटे डोळे उघडण्याआधी गळा हवे ते सूर छेडीत होता. मग वेळेचा काय संबंध? अरे, हे सुरांचे राज्य आहे. ते राजी असतील तेव्हांच काय ते खरे. सूर जुळले की वेळेचे काय चालते त्यांच्यापुढे?” 

काका आता त्या रागातील खाचाखोचा समजाऊन सांगत होते, मनापासून गात होते. गाडया पुसणारे आमची इतर रसिक शेजारीही आता भोवती गोळा झाले व मारुबिहागची मजा घेऊ लागले. दिवसाची कुठली वेळ आहे याचे भान आम्हा कोणालाही उरले नव्हते. 

“अहॊ, आधी पोहे आणी वाणसामान घेउन या. मग मैफ़ल जमवा घरातच. बोलवा सगळ्यांना. कांदेपोहे करते सर्वांसाठी”. काकींनी वरच्या मजल्यावरून हाळी दिली आणी काकांना आपण कशासाठी खाली उतरलो आहोत याचे भान आले. काकांनी मग आवरते घेतले आणी आम्हीही आपापली कामे पूर्ण करण्यास पांगलो, मारुबिहागाचे सूर मनात घोळवत, सकाळची वेळ असुनही. 

एक सत्य आज अचानक समोर ठाकले होते. हे सुरांचे राज्य आहे. ते राजी असतील तेव्हांच काय ते खरे. सूर जुळले की वेळेचे काय चालते त्यांच्यापुढे?

पणत्यांची आरास

दिवाळीच्या दिवसात घरात न रहाण्याचा रिवाज या वर्षी पाळता आला नाही. प्रथम व्यवसायानिमित्त देशाबाहेर रहाणे झाले. मग परत आल्यावर तीन-चार कुटुंबातील लहान-मोठया सर्वांना सुट्टी मिळून एकत्र भारतदर्शन करण्यास हे दिवस बरे असतात असे जाणवल्यामुळे दिवाळीची सुट्टी घराबाहेर असेच समीकरण झाले होते. या वर्षी Swine-Flue देवतेच्या कृपेने मुलांच्या सुट्या कधीच संपल्या व आम्ही पुण्यातच होतो. मुंबईहून पुण्यात नुकतेच स्थलांतरीत झालो असल्यामुळे आम्हाला हे शहर नविनच होते. ’तेथे’ हरवलेली मराठी संस्कृती येथे ठायीठायी भेटत होती. मग कोणीतरी सांगितले की दिवाळीच्या दिवसात पहाटॆ पुण्यात सारसबागेत पणत्यांची आरास करतात. लगेच आमच्या फोटो काढण्यास आसुसलेल्या स्वार्‍या सज्ज झाल्या.

पहाटे साडेपाचला निघण्याचा हुकुम गृहमंत्र्यांनी जारी केला होता त्यावेळेबरहुकुम प्रस्थान केले. जसजशी सारसबाग जवळ येऊ लागली तसतसे रस्त्यालगतचे पार्किंग फुल्ल दिसू लागले. जरा आश्चर्यच वाटू लागले. पुण्यात येवढया लौकर हे अपेक्षित नव्हते. त्यामुळे पहिला मोकळा slot मिळल्यावर गाडी पार्क करून पायउतार झालो. थोडे पुढे गेल्यावर महालक्ष्मीच्या मंदिराचा कळस दिसला. देवीचे दर्शन घेऊन पुढे जावे असा विचार करित होतो. पण दाराबाहेरील भलीमोठी रांग पाहून पुन्हा आश्चर्याचा धक्का बसला. विचार रद्द केला. बाहेरूनच हात जोडले व सारसबागेकडे मोर्चा वळवला.

सारसबागेच्या दारापासून गर्दी तर होतीच. अगदी “सवाई गंधर्व”ला रमणबागेत असते तशी. रेटारेटी नाही पण जरा थोडे जास्त इकडॆतिकडे हलले तर कोणाला तरी धक्का लागेल येवढी. जवळूनच स्पिकर्स टेस्ट केल्याचा आवाजही येत होता. तरुणाईच्या जोडीने बुजुर्गही तेवढेच होते. सर्वचजण सणाचे ठेवणीचे कपडे घालून सजले होते. कदाचित म्हणूनच बुजुर्गही तरुणच दिसत होते. ती तरुणाई अंगावर झेलत झेलत तळ्यातील गणपतीच्या कमानीतून आत शिरलो. मंदिराभोवताली खरच पणत्यांची व रांगोळ्यांची आरास मांडली होती. माझा कॅमेरा आता “सुटला” होता.

आत गाभार्‍यात श्रींचे अभ्यंगस्नान चालू होते. अतिशय देखणी उजव्या सोंडेची मूर्ती आहे. “कृपया मूर्तीचे फोटो काढू नये” असे बोर्ड दिसल्यामुळे कॅमेरा म्यान केला व श्रींना मनसोक्त मनात साठवून घेतले. मग पुन्हा रांगोळ्यांचे फोटो काढण्यास बाहेर पडलो.

भोवताली लावलेल्या पणत्या वा‍र्‍यामुळे विझत होत्या. एक पणती विझली कि ती पुन्हा चेतवण्यास दहा हात पुढे सरसावत होते व सर्व दिवे तेवते ठेवत होते. ते पाहून मन आत कुठेतरी हलत होते, डोलत होते व आतली पणती चेतवत होते.

आता देवळातून बाहेर पडून सारस बागेतील तळ्यात फुललेली कमळे टिपत टिपत पुढे सरत होतो.

अचानक बासरीचे सूर व जोडीने सतारीची दिडदा दिडदा ऐकू येऊ लागली.

Amit Kakade (Flute) & Prasad Gondkar (Sitar)

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान प्रायोजित कार्यक्रमाची मान्यवरांच्या उपस्थितीत सुरुवात झाली होती. बरेच लोक उपस्थित होते. मनापासून दाद देत होते.

Babasaheb Purandare & Mangesh Tendulkar

सकाळच्या रागांनंतर “घनःश्याम सुंदरा”चे स्वर बासरी व सतारीवर आळवले जाऊ लागले. पाखरे आपापली घरटी सोडून आकाशात झेपावली होती.

पूर्वॆला उषेचा रक्तिमा पसरला होता व मन्दिराच्या दारात आता भाविकांची दाटी झाली होती.

आमची पाऊले दिवाळीच्या फराळावर आडवा हात मारायला परत फिरली, मनात कुठेतरी हरवलीशी वाटणारी लहानपणीची दिवाळी पुन्हा एकदा भेटल्याचे समाधान घेऊन.

फुले वेचण्याचा दिवस

माझी पहिली मराठी चित्तरकथा…….

मोठ्ठा वीकएण्ड. सोमवारी दसरा. तीन दिवस सुट्टी. “काका, शेतावर येणार का उद्या? आम्ही सगळे जातो आहोत. झेंडू फुललाय.” शुक्रवारी संध्याकाळी मेघ्याने ललकारले.

मेघराज, मेघ्याच खरतर, आमच्या पलीकडच्या सोसायटीत राहतो. त्याची व आमची सदनिका अगदी समोरासमोर. अगदी खोलीसमोर खोली आणि खिडकी समोर खिडकी. ती सुध्हा फ़्रेन्च विंडो, भलीमोठ्ठी. फोन सोडा, वॉचमनची सुध्हा जरूरी नाही आमच्या घरांना. आमच्या समोरासमोर गप्पा सुरु झाल्या की दोन्ही सोसयट्यातील टीवी एकतर बंद तरी होतात नाहीतर जोरात वाजू लागतात. असो.

मेघ्या कंप्युटरच्या क्षेत्रामधील. पण त्याने शेती करायचे मनावर घेतले आणि आणखी दोन मित्रांना बरोबर घेऊन एक शेतच खरेदी केले. आठवडाभर शेतावर कामगार असतात पण दर वीकएण्डला स्वतः जाऊन राबतो. या वेळी झेंडू लावला होता. शंभर एक किलो पीक आले होते. दोन दिवसात फुले खुडणे आवश्यक होते. मेघ्या तोडणी कामगार गोळा करत होता. तीन्ही मित्रांचे आई-वडिल खुशीने तयार होते. मी केवळ फोटो काढणार या अटीवर जाण्याचे मान्य केले.


शेत पुण्याजवळ पारगाव-खन्डाळा येथे आहे. एका तासाचा ड्राईव्ह एन एच ४ वरून. तीन गाडया भरून तोडणी कामगार सकाळी पुण्याच्या ६ वा निघाले. घडयाळाचा काटा चुकून ६.३०/ ६.४५ अशी काहीतरी वेळ दाखवत होता. मुंबईचे घडयाळ ते, अजून पुण्याला सरावले नव्हते. वीकएण्डला ब्रेकफास्ट म्हणजे हिन्दुस्तानचे पॅटीस, इडली किंवा तत्सम जे काही वाण्याकडे तयार मिळेल ते. पण पुण्याच्या वाण्याचे ६:०० मुंबईच्या घडयाळातील ८:०० वाजता उजाडतात. थोडक्यात, तोडणी कामगारांची रिकामी पोटे कात्रजचा बोगदा ओलांडल्यावर गाडीपेक्षा जास्त आवाज करू लागली होती.

मग मेघ्याने पहिला हाल्ट खोपडेमामांच्या टपरीवर लावला. स्टोव्हचा आवाज, चहाची उकळ, मिसळीच्या कटाचा झणझणित वास, भजीचा काढलेला पहिला घाणा, बटाटवडा तळण्याच्या पूर्ण तयारीत असलेल्या मामी, अशा अतिशय उत्साहवर्धक दृष्य-गंधाच्या दुनियेची चाहुल लागताच गाडीतील सर्व कामगार एकदम फ्रेश दिसू लागले व पटापट खाली उतरले. “या या” मामांनी अतिशय प्रेमाने स्वागत केले. मेघ्या त्यांचा नेहमिचा पावणा होता व आता तर भोवानीलाच उगवला होता. “तरीच मी म्हणत होते की हा सकाळी मला न उठवता चहादेखिल न घेता कसा जातो शेतावर” मेघ्याची आई पुटपुटली. बाकीच्या आयांनी त्याला सहमतीदर्शक माना डोलावल्या. सगळ्या बाबांच्या मुखावर एक छद्मी स्मितरेषा उमटून गेली. पण मिसळ, भजी, वडा व मग गोडुस चहा असा नाश्ता सर्वांनीच हाणला. मिसळ तर एकदम तुफान होती. गरम गरम जळजळीत कटामुळे चव फारशी कळली नाही तरीही किक मात्र जबरदस्त बसली. शेत आता फक्त ५ कि.मि. वर होते.

हायवे सोडून गावाच्या रस्त्याला लागलो. थोड्याच अंतरावर डांबरी रस्ता संपून मातीचा रस्ता सुरू झाला. दूरवर सुर्यफुलांची छोटीशी लागवड केलेली दिसली. मग मातीही गेली व दगड दिसू लागले. गाडया अनोळखी आवाज करू लागल्या. तेवढयात समोर एक घर दिसले. मेघ्या म्हणाला “हे आपले पार्किंग. त्या बैलगाडी जवळ पार्क करा. आता यापुढे दोन किलोमिटर वर आपले शेत”.

तोडणी कामगार पायवाटेने भराभरा शेताकडॆ चालू लागले. मी आपला कॅमेरा गळ्यात अडकवून हळूहळू इकडॆतिकडॆ बघत पुढे सरकू लागलो. बाजूला गवताच्या गंजी लावल्या होत्या. जवळच एक गाय व तिचे वासरू अगदी निवांत चरत होते. हवेत एक धुन्द करणारा मोकळेपणा होता.

पायवाटेच्या दोन्ही बाजूंना हिरवेगार गवत, (कारळ्याची?) पिवळी फुले, कसलीतरी रानटी कणसे व सुन्दर तुरे दिसत होते.

असे आणखी थोडे पुढे गेल्यावर झेंडूची लागवड दिसू लागली. लोक भराभरा फुले वेचू लागले होते.

मी आपला फोटो काढत होतो. मग मला कोणीतरी नर झेंडू व मादी झेंडू असा फरक समजावून दिला. खरे खोटे कोण जाणे. दोन प्रकार मात्र वेगळे दिसत होते.

नर झेंडू Male Marigold
नर झेंडू Male Marigold
मादी झेंडू Female Marigold
मादी झेंडू Female Marigold
शेताच्या मधोमध एक झाड होते त्यावर मला बयेची घरटी दिसली. पाखरे मात्र नव्हती.
आता ऊन्हे वर आली होती. फोटो करपवत होती. बाजुलाच एक पक्के घर बांधले होते. मी माझा मोर्चा तिकडे वळवला. घरात ५-६ छान शॉट मिळाले. ट्रायपॉड नाही याचे इतक्या वर्षात पहिल्यांदा दुःख झाले. लो-लाईट मधे फोटो काढतांना त्रास झाला. सपोर्ट घेतला तरी थोडा शेक आलाच फोटोत. असो.
The ubuquitous power meter
Grinding Stone with carving on it
Bedroom cum Store room
Dressing Table
Kitchen Shelf
फुलांच्या जोडीने मिर्ची टोमॅटो देखिल खुडुन झाले. फुलेही काढून झाली होती. १०० एक किलो जमली. आतापावेतो १:०० वाजला होता. हा पोटाचा १:०० होता त्यामुळे येथे घडयाळाचा काही संबंध नव्हता. आम्ही बरोबर नेलेले उपमा वगैरे खाऊ लागलो, तेवढयात गावातून चुलीवर भाजलेली भाकरी, लाल रस्सा असलेली उसळ असे खास जेवण आले. सर्व घामेजलेले भुकेले कामगार त्यावर तुटून पडले.

शेतापासून १५ मिनिटांच्या अंतरावर एक तळे आहे. तेथे दुपारी ऊन झाले की गारव्यासाठी ससे, हरणे, कोल्हे, रानडुकरे इत्यादी प्राणी येतात तेथे फोटो सेशन साठी जाण्याचा प्लॅन होता. पण आता तुडुंब भरलेल्या पोटाने व जडावलेल्या देहाने असहकार पुकारला. तेंव्हा पुन्हा परत येण्याचा वादा करून आम्ही झेंडूंनी भरलेल्या गाडया पुण्याकडे वळविल्या.